اخبار دور از یارم خون میبارم فتادم از پا به ناتوانی

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است