اخبار با ما بودی بی ما رفتی چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است