اخبار اولین باره دلم اینجوری لرزیده اولین باره چشام خواب تو رو دیده

© تمامی حقوق سایت برای متن آهنگ | متن موزیک محفوظ است